Dosya İşleme

Standart C ++ kitaplığı, akış operatörleri >> ve << kullanarak dosyaları okumak ve yazmak için izin veren üç akış tabanlı sınıfı tanımlar. Bu sınıflar <fstream> başlık dosyasında tanımlanmıştır.Modern C++ ile dosya işleme kısmında;

  • C++17 ile <filesystem> kütüphanesi gelmiştir.
  • <filesystem> kütüphanesi, yollar, normal dosyalar ve dizinler gibi dosya sistemleri ve bileşenleri üzerindeki işlemleri gerçekleştirmek için olanaklar sağlar.

 • <filesystem> başlangıçta <boost.filesystem> olarak geliştirildi , ISO / IEC TS 18822: 2015 teknik spesifikasyonu olarak yayınlandı ve son olarak C++ 17’den itibaren ISO C++ ile birleşti. Geliştirme uygulaması şu an C ++ 17 kütüphanesine göre daha fazla derleyici ve platformda mevcuttur.Hiyerarşik bir dosya sistemi uygulamaya erişilemiyorsa veya gerekli yetenekleri sağlamazsa, dosya sistemi kitaplığı olanakları kullanılamayabilir. Altta yatan dosya sistemi tarafından desteklenmiyorsa, bazı özellikler kullanılamayabilir (örneğin, FAT dosya sisteminin hardlink’leri, softlink’leri ve diğer özellikleri yoktur). Bu durumlarda hatalar bildirilmelidir.

<filesystem> kütüphanesinde tanımlı olan sınıf yapıları ve kullanımları:

path

Tür yolunun nesneleri bir dosya sistemindeki yolları temsil eder. Yolların yalnızca sözdizimsel yönleri ele alınır: yol adı mevcut olmayan bir yolu veya mevcut dosya sistemi veya OS üzerinde bulunmasına izin verilmeyen bir yolu temsil edebilir.

filesystem_error

Std::filesystem::filesystem_error sınıfı, dosya sistemi kitaplığındaki işlevlerin aşırı yüklenmesiyle başarısızlıkla sonuçlanan bir istisna nesnesini tanımlar.

directory_entry

Bir dizin girdisini temsil eder. Nesne bir yolu bir üye olarak depolar ve dizin yinelemesi sırasında ilave dosya öznitelikleri (sabit bağlantı sayısı, durum, sembolik bağ durumu dosya boyutu ve son yazma süresi) de saklayabilir.

directory_iterator

Directory_iterator, bir dizinin directory_entry öğeleri üzerinde yinelenen bir InputIterator’tır (ancak alt dizinleri ziyaret etmez). Yineleme sırası belirtilmemiş, ancak her dizin girişi yalnızca bir kez ziyaret edilmiştir. Nokta ve nokta-nokta özel yol adları atlanır.

recursive_directory_iterator

Recursive_directory_iterator, bir dizinin directory_entry öğeleri üzerinde ve yineleyerek tüm alt dizinlerin girdileri üzerinde yinelenen bir InputIterator’tır. Yineleme sırası belirtilmemiş, ancak her dizin girişi yalnızca bir kez ziyaret edilmiştir.

file_status

Bir dosyanın türü ve izinleri hakkında bilgi depolar.

space_info

Dosya sistemi bilgisini alana göre belirtir

file_type

Bir yolun ifade ettiği bir dosya veya dizinin türünü belirtir.

filesystem::perms

Bu tür dosya erişim izinlerini temsil eder. Perms BitmaskType gereksinimlerini karşılar (bitwise işleç operatörü &, operator |, operator ^, operator ~, operator & =, operator | = ve operator ^ = bu tür için tanımlanır).

perm_options

Bu tür, işlev izinlerinin () davranışını denetleyen kullanılabilir seçenekleri temsil eder. Perm_options BitmaskType’ın gereksinimlerini karşılar (bu, bitli işleç operatörü &, işleci, işleç ^, işleci, işleci ve =, işleci = ve işleci ^ = bu tür için tanımlanmış demektir.)

copy_options

Bu tür, copy () ve copy file () işlevinin seçenekleri temsil eder.

directory_options

Bu tür, directory_iterator ve recursive_directory_iterator’ın davranışını denetleyen kullanılabilir seçenekleri temsil eder. Directory_options BitmaskType’ın gereksinimlerini karşılar (bitwise operatörler operatörü &, operator |, operator ^, operator ~, operator & =, operator | = ve operator ^ = bu tür için tanımlanır.)

file_time_type

Dosya zamanını temsil eder. Önemsiz saat, TrivialClock’ı karşılayan ve dosya sistemi tarafından sunulan dosya zamanı değerlerinin çözünürlüğünü ve aralığını temsil etmek için yeterli olan, uygulama tarafından tanımlanan bir türe sahiptir.

Dosya Akışları

<fstream> kütüphane başlığı, akış sınıf şablonu olan basic ifstream(dosya girdisi girişi için), basic_ofstream(dosya çıktı için) ve basic_fstream(dosya girdisi ve dosya çıktısı için) tanımlar içerir.

 • fstream (Okuma ve Yazma)
 • ifstream (Okuma)
 • ofstream (Yazma)

Örneğin;

#include <fstream>
  void openCloseFilesExplicitly()
  {
    std::ofstream ofile;
    std::ifstream ifile;
    std::fstream iofile;  işlemi için

    ofile.open("file1.dat"); //Yazma işlemi için //file1 dosyasını açar
    ifile.open("file2.dat"); //Okuma işlemi için //file2 dosyasını açar
    iofile.open("file3.dat");//Hem yazma hem de //okuma işlemi için file3 dosyasını açar

    ofile.close();
    ifile.close();
    iofile.close();
  }

 

Yukarıdaki kodda ifstream,fstream ve ofstream dosyaları oluşturulup, açma ve kapama işlemleri yapılmıştır.

Alternatif olarak dosya işlemlerinde de yapıcı ve yıkıcı fonksiyonları kullanabailirsiniz örneğin;

#include <fstream>

 void openCloseFilesImplicitly()
  {
    // Declare file stream objects (files opened implicitly by constructors).
    std::ofstream ofile("file1.dat");
    std::ifstream ifile("file2.dat");
    std::fstream iofile("file3.dat");

    // Use the files...

  }  // Files closed implicitly by destructors.

Dosya Açma Modları

open (filename, mode);

ios::in

Giriş işlemleri için dosya açmada kullanılır.

ios::out

Çıkış işlemleri için dosya açmada kullanılır.

ios::binary

İkili modda açmak için.

ios::ate

Dosyanın sonundaki başlangıç konumunu ayarlayın. Ayarlanmazsa, başlangıç konumu dosyanın başlangıcıdır.

ios::app

Tüm çıktı işlemleri, içeriği dosyanın geçerli içeriğine ekleyerek dosyanın sonunda gerçekleştirilir.

ios::trunc

Dosya çıktı işlemleri için açılmışsa ve zaten mevcutsa, önceki içeriği silinir ve yenisi ile değiştirilir.

Tüm bu parametreler, bitwise OR ( |) operatörü kullanılarak birleştirilebilir . Örneğin, dosyayı example.binveri eklemek için ikili modda dosyayı açmak istersek, üye işleve aşağıdaki çağrı yaparak bunu yapabiliriz open:

ofstream myfile;
myfile.open ("example.bin", ios::out | ios::app | ios::binary);

 

Text dosyalarını okuma ve yazma

Std::ifstream sınıfı std::istream’den miras alır; bu, >> operatörünü bir dosyadan veri okumak için kullanabileceğiniz anlamına gelir. Benzer şekilde, std::ofstream sınıfı std::ostream’den miras alır; bu, bir dosyadan veri okumak için << operatörünü kullanabileceğiniz anlamına gelir.

>> ve << operatörlerine ek olarak, std::istream ve std::ostream sınıflarında tanımlanan diğer üyeleri de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, bir dosya akış nesnesinden bir metnin tamamını okumak için std::getline() gibi yöntemleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kod örneği;

Bir dosyaya birkaç satırlık metnin nasıl yazıldığını gösterir. Çıktı modunda örtülü olarak dosyayı açan bir std::ofstream nesnesi oluşturduk. Daha sonra, dosyaya metin yazmak için std::ostream’den devralınan << operatörünü kullanırız.

 std::ofstream ofile("file1.txt");
  if (ofile.is_open())
  {
    ofile << "1.satir" << std::endl;
    ofile << "2.satir" << std::endl;
    ofile << "3.satir" << std::endl;
    ofile.close();

    std::cout << "Dosyaya yazma islemi bitti." << std::endl;
  }
  else
  {
    std::cerr << "file1.txt dosyasi acilamiyor. << std::endl;
  }

 

Yukarıdaki kod dosyaya yama işlemi yapmaktadır. Dosyadan okumak için;

#include <iostream>
#include <fstream>
int main()
{
  std::ifstream ifile("file1.txt");
  if (ifile.is_open())
  {
    std::string line;
    while (std::getline(ifile, line))
    {
      std::cout << line << std::endl;
    }
    ifile.close();
    std::cout << "Dosya okuma islemi bitti." << std::endl;
  }
  else
  {
    std::cerr << "Dosya acilamiyor." << std::endl;
  }
}

 

Formatlı Metin Dosyalarını Okuma ve Yazma

Dosya akış nesnelerini, konsoldaki biçimlendirilmiş metin verilerini okuyup yazabileceğiniz gibi, >> ve << operatörlerini kullanarak bir dosyada biçimlendirilmiş metin verilerini okumak ve yazmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir kişinin adını (dizesini), yaş (bir int) ve yüksekliği (bir çift) çıkartmak isteyebilirsiniz.

 • << operatörünü kullanarak veri yazarken, değerlerin birbirlerinden ayrıldığından emin olmanız gerekir, örneğin değerler arasında bir boşluk çıkması.
 • >> operatörünü kullanarak veri okurken, dosyadaki belirteçlerin sırasını bilmelisiniz. Örneğin, bir sonraki gösterge bir double ise, bunu bir double değişkende okumanız gerekir. Değeri yanlış türdeki değişkene okumayı denerseniz bir hata meydana gelir.

Aşağıdaki kodda gösterilmiştir;

#include <iostream>
#include <fstream>

int main()
{
  std::ofstream ofile("metindosyasi.txt");
  if (ofile.is_open())
  {
    ofile << "John" << " " << 42 << " " << 1.67 << std::endl;
    ofile << "Jane" << " " << 41 << " " << 1.54 << std::endl;
    ofile << "Bill" << " " << 35 << " " << 1.82;
    ofile.close();
  }
  else
  {
    std::cerr<< "metindosyasi.txt dosyasi acilamamaktadir. " << std::endl;
  }
  return 0;
}

Dosya Çıktısı:

John 42 1.67

Jane 41 1.54

Bill 35 1.82

Binary Dosya okuma ve yazma işlemi

Dosya akış nesnelerini bir dosyada ikili veri okumak ve yazmak için kullanabilirsiniz. İkili dosyalar genellikle metin dosyalarından daha küçüktür ve okumak ve yazmak için daha verimli olabilirler. Bu özellikler, saklamak için büyük miktarda veri varsa özellikle faydalıdır. İkili verileri bir dosyaya okumak veya yazmak için şu adımları izleyin:

 • Dosyayı ikili modda açın. Bunu yapmak için, open () yönteminde veya dosya akışı oluşturucusunda std::ios::binary modunu belirtin.
 • İkili verileri sırasıyla okumak veya yazmak için read () veya write () yöntemini çağırın. Bu yöntemlerin her ikisi de iki parametre alır.
 • Değişkenin okuma veya yazma adresi, bir (char *) işaretçisi olarak ifade edilir.
 • Okunacak veya yazılacak değerin bayt cinsinden boyutu. Bu değeri elde etmek için C ++ sizeof operatörünü kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kod örneğinde; sıcaklık istatistiklerini bir dosyaya ikili biçimde okur ve yazar.

Örnek kod:

 class temp
{
    public:
    double minimum, maximum;

    // Constructor (yapıcı fonksiyon)
    temp(double min = 0.0, double max = 0.0)
      : minimum(min), maximum(max)
    {}
    //Dosyaya yazmak için
    void write(std::ostream & os)
    {
      os.write((char*)&minimum, sizeof(double));
      os.write((char*)&maximum, sizeof(double));
    }
    //Dosyadan okumak için
    void read(std::istream & is)
    {
      is.read((char*)&minimum, sizeof(double));
      is.read((char*)&maximum, sizeof(double));
    }
};
std::ofstream ofile("temp.bin", std::ios_base::binary);
  if (ofile.is_open())
  {
    temp(-2.5, 7.5).write(ofile);
    temp(0, 9.9).write(ofile);
    temp(2.5, 11.0).write(ofile);
    temp(5.5, 14.5).write(ofile);
    temp(7.0, 17.7).write(ofile);
    temp(10.5, 23.7).write(ofile);
    temp(11.7, 29.5).write(ofile);
    temp(7.6, 22.9).write(ofile);
    temp(7.2, 21.5).write(ofile);
    temp(2.0, 16.0).write(ofile);
    temp(-4.7, 12.5).write(ofile);
    temp(-1.9, 8.5).write(ofile);
    ofile.close();
  }
  else
  {
    std::cerr << "Dosya acilamadi." << std::endl;
  }