Liste

Standart Şablon Kütüphanesinin (stl) bir üyesi olan liste çift bağlantılıdır. Erişimi yavaştır çünkü herhangi bir öğeye ulaşmak için listenin başından itibaren geçilmesi gerekir.

List Genel Kullanım:

std::list integer_listesi;

Örnek

#include <list>
#include <string>
#include <iostream>
/**
 * List tanimlamasi gösterilmiştir. Aynı zamada başa ve sona eleman ekleme işlenmiştir.
 */
using namespace std;
template<typename T> // List yazdirmasinin daha kolay kullanimi
std::ostream& operator<<(std::ostream& s, const std::list<T>& v) {
  s.put('[');
  char virgul[3] = {'\0', ' ', '\0'};
  for (const auto& e : v) {
    s << virgul << e;
    virgul[0] = ',';
  }
  return s << ']';
}
int main()
{
  list<int> sayilar;
  sayilar.push_front(1); //Başa 1 ekler. Eleman yoksa ilkini olusturur.
  //push_front(): Basa eleman ekleme.
  sayilar.push_front(2); //Başa 2 ekler.
  sayilar.push_back(3); //Sona 3 ekler.
  //push_back(): Sona eleman ekleme.
  cout << sayilar <<endl;

  list<string> kelime{"Merhaba", "Dunya"};
  cout << kelime <<endl;

  list<string> kelime2(kelime); //kelime'ü kelime2'ye atar.
  cout << kelime2 <<endl;

  list<string> kelime3(kelime.begin(), kelime.end()); // kelimenin başlangıcından sonuna kelime3'e atar.
  cout << kelime3 <<endl;

  list<string> kelime4(5, "La"); //5 tane Mo ekler
  cout << kelime4 <<endl;
}

Çıktı:

[2, 1, 3]
[Merhaba, Dunya]
[Merhaba, Dunya]
[Merhaba, Dunya]
[La, La, La, La, La]

 Kaynak kod

 

Örnek

#include <list>
#include <iostream>
/**
 * Listin kapasitesi icin islemler
 */
using namespace std;
int main()
{
  list<char> karakter;
  karakter.assign(5, 'a'); //5 tane char degeri atar.
  //assing(): Atama islemi yapar.

  for (char c : karakter) { //Karakter sayisi kadar döngü döner.
    cout << c << '\n';
  }

  list<int> sayilar;
  cout << "Bos mu? " << sayilar.empty() << '\n'; //Boş ise 1 dondurur.
  //empty(): Map in boslugunu kontrol eder.
  sayilar.push_back(33);
  //push_basck(): Sona eleman ekleme.
  sayilar.push_back(27);
  cout << "Bos mu? " << sayilar.empty() << '\n'; //Dolu ise 0 dondurur.

  list<int> sayilar2 {1, 3, 5, 7};
  cout << "sayilar2'nin eleman sayisi: " << sayilar2.size() << " elements.\n"; //Listin eleman sayisini dondurur.
  //size(): Map in boyutunu dondurur.

  list<int> s;
  cout << "Tanimlanabilecek en buyuk boyut: " << s.max_size() << "\n"; //Tanimlanabilecek en buyuk boyuttur.
  //max_size(): Map in tanimlanabilecegi en buyuk boyut.
  return 0;
}

Çıktı:

a
a
a
a
a
Bos mu? 1
Bos mu? 0
sayilar2'nin eleman sayisi: 4 elements.
Tanimlanabilecek en buyuk boyut: 357913941

Kaynak kod

 

Örnek

#include <string>
#include <list>
#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
  list<string> names;

  names.push_back("Tom");
  //push_back(): Sona eleman ekleme.
  names.push_back("Dick");
  names.push_back("Harry");
  names.push_back("Juliet");

  list<string>::iterator pos;
  pos = names.begin();
  //begin(): Ilk elemanin adresini atar.
  pos++;
  pos++;
  pos++;

  names.insert(pos, "Romeo"); // Bastan ucuncuden sonrakine ekleme yap.
  //insert(): Soylenen elemanin bulundugu yere atama yapilir. Digeri bir sonrakine aktarilir.

  for (pos = names.begin(); pos != names.end(); pos++)
  //end()= Son elemanin adresini dondurur.
    cout << *pos << "\n";
  cout << endl;

  pos = names.begin();
  pos++;

  names.erase(pos); //Bastan bir sonrakini sil

  for (pos = names.begin(); pos != names.end(); pos++)
    cout << *pos << "\n";

  return 0;
}

Çıktı:

Tom
Dick
Harry
Romeo
Juliet

Tom
Harry
Romeo
Juliet

Kaynak kod

 

Örnek

#include <iostream>
#include <list>
int main()
{
  std::list<int> c = {1, 2, 3};
  std::cout << "List: ";
  for(auto& el: c) std::cout << el << ' ';
  std::cout << '\n';

  c.resize(5); // Tanimlanmayan elemanlar icin 0 degerini ata.
  //resize(): Yeniden boyutlandir.
  std::cout << "5 elemanli: ";
  for(auto& el: c) std::cout << el << ' ';
  std::cout << '\n';

  c.resize(2);
  std::cout << "2 elemanli: ";
  for(auto& el: c) std::cout << el << ' ';
  std::cout << '\n';
}
List: 1 2 3
5 elemanli: 1 2 3 0 0
2 elemanli: 1 2

Kaynak kod

 

Örnek

#include <list>
#include <iostream>
#include <iterator>

using namespace std;
int main( )
{
  std::list<int> sayilar{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
  for (auto &i : sayilar) {
    std::cout << i << " ";
  }
  std::cout << '\n';

  sayilar.erase(sayilar.begin());
  //begin(): Ilk elemani dondurur.
  //erase(): Silme islemi.

  for (auto &i : sayilar) {
    std::cout << i << " ";
  }
  std::cout << '\n';

  list<int>::iterator bas = sayilar.begin();
  //Iterator oldugu icin ilk elemanin adresini dondurur.
  list<int>::iterator son = sayilar.begin();
  advance(bas,2); //Bastan 2
  advance(son,5); //Bastan 5.

  sayilar.erase(bas, son); // [2,5) yani bastan 2 dahil bese kadar sil.

  for (auto &i : sayilar) {
    std::cout << i << " ";
  }
  std::cout << '\n';
}

Çıktı:

0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 6 7

Kaynak kod

 

Örnek

#include <list>
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;
struct Baskan
{
  string isim;
  string ulke;
  int yil;

  Baskan(string Isim, string Ulke, int Yil)
      : isim(move(Isim)), ulke(move(Ulke)), yil(Yil)
  {
    cout << "Yapici ile olusturuldu.\n";
  }
  Baskan(Baskan&& baska)
      : isim(move(baska.isim)), ulke(move(baska.ulke)), yil(baska.yil)
  {
    cout << "Yeniden secildi. Bilgiler tasindi." << endl;
  }
  Baskan& operator=(const Baskan& baska) = default;
};
//move: Map in tasinmasi.

int main()
{
  list<Baskan> Secilen;
  Secilen.emplace_back("Nelson Mandela", "South Africa", 1994);
  //emplace_back(): Sona ekleme. Kurucu ile doğrudan eklenir.

  list<Baskan> yenidenSecilen;
  yenidenSecilen.push_back(Baskan("Franklin Delano Roosevelt", "the USA", 1936));
  //push_back(): Sona ekleme

  for (Baskan const& baskan: Secilen) {
    cout << baskan.isim << " " << baskan.ulke << "'nin " << baskan.yil << " yili baskanidir.\n";
  }
  for (Baskan const& president: yenidenSecilen) {
    cout << president.isim << " " << president.ulke << "'de " << president.yil << " yilinda tekrar baskan secilmistir.\n";
  }
}

Çıktı:

Yapici ile olusturuldu.
Yapici ile olusturuldu.
Yeniden secildi. Bilgiler tasindi.
Nelson Mandela South Africa'nin 1994 yili baskanidir.
Franklin Delano Roosevelt the USA'de 1936 yilinda tekrar baskan secilmistir.

Kaynak kod

 

Örnek

#include <iostream>
#include <list>
/**
 * Birlestirilmis siralama
 */
using namespace std;
ostream& operator<<(ostream& ostr, const list<int>& list)
{
  for (auto &i : list) {
    ostr << " " << i;
  }
  return ostr;
}
int main()
{
  list<int> list1 = { 3,9,0,1,3 };
  list<int> list2 = { 7,7,2,5,4 };

  list1.sort();
  //sort(): Siralar.
  list2.sort();
  cout << "list1: " << list1 << endl;
  cout << "list2: " << list2 << endl;

  list1.merge(list2);
  //merge(): Birlestirir.
  cout << "Birlestirilmis hali: " << list1 << endl;
}

Çıktı:

list1:  0 1 3 3 9
list2:  2 4 5 7 7
Birlestirilmis hali: 0 1 2 3 3 4 5 7 7 9

Kaynak kod

 

Örnek

#include <iostream>
#include <list>
/**
 * Araya koyma fonksiyonu.
 */
std::ostream& operator<<(std::ostream& ostr, const std::list<int>& list)
{
  for (auto &i : list) {
    ostr << " " << i;
  }
  return ostr;
}
int main ()
{
  std::list<int> liste1 = { 1, 2, 3, 4, 5 };
  std::list<int> liste2 = { 10, 20, 25, 30, 50 };

  auto ata = liste1.begin();
  //begin(): Ilk elemani dondurur.
  std::advance(ata, 2);

  std::cout << "list1: " << liste1 << "\n";
  std::cout << "list2: " << liste2 << "\n";

  liste1.splice(ata, liste2); //2. elemandan itibaren liste2'yi araya koy.
  //splice():Araya koyar.
  std::cout << "list1: " << liste1 << "\n";
  std::cout << "list2: " << liste2 << "\n";
}

Çıktı:

list1: 1 2 3 4 5
list2: 10 20 25 30 50
list1: 1 2 10 20 25 30 50 3 4 5
list2:

Kaynak kod

 

Örnek

#include <iostream>
#include <list>
 /**
 * Sıralama ve tersini alma
 */
std::ostream& operator<<(std::ostream& ostr, const std::list<int>& list)
{
  for (auto &i : list) {
    ostr << " " << i;
  }
  return ostr;
}

int main()
{
  std::list<int> list = { 15,7,5,9,0,9,3,2,6,4 };

  std::cout << "Once:  " << list << "\n";
  list.sort();
  std::cout << "Artan:  " << list << "\n";
  list.reverse();
  std::cout << "Azalan: " << list << "\n";
}

Çıktı:

Once:  15 7 5 9 0 9 3 2 6 4
Artan:  0 2 3 4 5 6 7 9 9 15
Azalan: 15 9 9 7 6 5 4 3 2 0

Kaynak kod

 

Örnek

#include <iostream>
#include <list>
/**
 * Tekrar önleme (Yalnızca ard arda oldugunda)
 */
int main()
{
  std::list<int> sayilar = {17, 20, 1, 2, 2, 5, 3, 3, 2, 1, 1, 2};

  std::cout << "Once: ";
  for (auto i : sayilar)
    std::cout << ' ' << i;
  std::cout << '\n';

  sayilar.unique();
  //unique(): Ard arda gelen tekrarlari siler.
  std::cout << "Ard arda tekrarsiz: ";
  for (auto i : sayilar)
    std::cout << ' ' << i;
  std::cout << '\n';

  sayilar.sort(); //Ard arda oldugunda tekrar onlendigi icin siralama yapildi.
  //sort(): Kucukten buyuge siralar.
  sayilar.unique();
  std::cout << "Tekrarsiz: ";
  for (auto i : sayilar)
    std::cout << ' ' << i;
  std::cout << '\n';
  return 0;
}

Çıktı:

Once:  17 20 1 2 2 5 3 3 2 1 1 2
Ard arda tekrarsiz: 17 20 1 2 5 3 2 1 2
Tekrarsiz: 1 2 3 5 17 20

Kaynak kod