Multimap

Multimap, map gibi çalışır fakat ek olarak, aynı ada sahip birden fazla ögenin varlığına da izin verir.

 

Multimap vs Map

 

Map ve Multimap Sembolik Venn Şeması Gösterimi
Resim 1. Map ve Multimap Sembolik Venn Şeması Gösterimi

 

Örnek

#include <iostream>
#include <map>

struct Nokta { double x, y; };
struct NoktaCmp {
  bool operator()(const Nokta& lhs, const Nokta& rhs) const {
    return lhs.x < rhs.x; // NB. ignores y on purpose
  }
};

int main() {
  std::multimap<int, int> multimap1 = {{1,2},{2,1},{3,3},{7,4},{4,5},{4,4},{3,3},{2,2},{3,3}}; //Multimap ile uye atamasi.
  for(auto& p: multimap1)
    std::cout << p.first << ' ' << p.second << '\n';

  std::multimap<Nokta, double, NoktaCmp> multimap2{
      { {8, 12}, 15 },
      { {4, 7}, 7 },
      { {8, 15}, 17 },
      { {3, -3}, -5 },
  }; //Multimap ile uye atamasi.
  for(auto p : multimap2)
    std::cout << "(" << p.first.x
         << ", " << p.first.y << ") is "
         << p.second << '\n';
}

Çıktı:

1 2
2 1
2 2
3 3
3 3
3 3
4 5
4 4
7 4
(3, -3) is -5
(4, 7) is 7
(8, 12) is 15
(8, 15) is 17

Kaynak kod

 

Örnek

#include <map>
#include <iostream>
/**
 * Multimap kopyalama ve tasima islemi yapilmistir.
 */
using namespace std;
void boyutuYazdir(const multimap<int,int> &sayilar1,
          const multimap<int,int> &sayilar2,
          const multimap<int,int> &sayilar3)
{
  cout << "sayilar1: " << sayilar1.size()
       << " sayilar2: " << sayilar2.size()
       << " sayilar3: " << sayilar3.size() << '\n';
}
//size(): Boyutu dondurur.
int main()
{
  std::multimap<int, int> sayilar1 {{3, 1}, {4, 1}, {5, 9},
                  {6, 1}, {7, 1}, {8, 9}};
  std::multimap<int, int> sayilar2;
  std::multimap<int, int> sayilar3;

  cout << "Tanimlanan:\n";
  boyutuYazdir(sayilar1, sayilar2, sayilar3);

  sayilar2 = sayilar1;
  cout << "Kopyalanan:\n";
  boyutuYazdir(sayilar1, sayilar2, sayilar3);

  sayilar3 = move(sayilar1);
  //move(): Yollanani tasir.
  cout << "Tasinan:\n";
  boyutuYazdir(sayilar1, sayilar2, sayilar3);
}

Çıktı:

Tanimlanan:
sayilar1: 6 sayilar2: 0 sayilar3: 0
Kopyalanan:
sayilar1: 6 sayilar2: 6 sayilar3: 0
Tasinan:
sayilar1: 0 sayilar2: 6 sayilar3: 6

Kaynak kod

 

Örnek

#include <map>
#include <iostream>
#include <utility>

int main()
{
  std::multimap<int, int> sayilar;

  std::cout << "Bos mu?: " << sayilar.empty() << std::endl; //1 ise bos
  //empty(): Eleman olup olmadigini kontrol eder.

  sayilar.emplace(42, 13);
  //emplace(): Kurucu ile dogrudan atama.
  sayilar.insert(std::make_pair(13317, 123));
  //insert(): pair olarak olusturulan multimap e eklenir.
  std::cout << "Bos mu?: " << sayilar.empty() << std::endl; //1 ise bos

  std::cout << "Boyut: " << sayilar.size() << std::endl;
  //size(): Boyutu dondurur.

  std::cout << "Tanimlanabilecek en buyuk boyut: " << sayilar.max_size() << std::endl;
  //max_size():Tanimlanabilecek en buyuk boyutu dondurur.

  sayilar.clear();
  //Multimap in bütün elemanlarini siler.
  std::cout << "Boyut: " << sayilar.size() << std::endl;
}

Çıktı:

Bos mu?: 1
Bos mu?: 0
Boyut: 2
Tanimlanabilecek en buyuk boyut: 178956970
Boyut: 0

Kaynak kod

 

Örnek

#include <map>
#include <iostream>
int main()
{
  std::multimap<int, std::string> sayi = {{1, "bir"}, {2, "iki"}, {3, "uc"},
                  {4, "dort"}, {5, "bes"}, {6, "alti"}};

  for(auto i = sayi.begin(); i != sayi.end(); )
    if(i->first % 2 == 1) //tek sayilari sil
      i = sayi.erase(i);
      //erase(): Eleman silme islemi.
    else
      ++i;
  for(auto& p : sayi)
    std::cout << p.second << ' ';
}

Çıktı:

iki dort alti

Kaynak kod

 

Örnek

#include <iostream>
#include <map>

int main()
{
  std::multimap<int,char> aranacak = {{1,'a'},{2,'b'}};

  auto ara = aranacak.find(2);
  //find(): Gonderilen anahtari elemanlarda ara.
  if(ara != aranacak.end()) {
    //end(): Map in son elemanini dondurur.
    std::cout << "Bulundu: " << ara->first << " " << ara->second << std::endl ;
  }
  else {
    std::cout << "Bulunamadi\n";
  }
}

Çıktı:

Bulundu: 2 b

Kaynak kod

 

Örnek

#include <iostream>
#include <map>

int main()
{
  std::multimap<int, char> anahtar {
    {1, 'A'},
    {2, 'B'},
    {2, 'C'},
    {2, 'D'},
    {4, 'E'},
    {3, 'F'}
  };

  auto ata = anahtar.equal_range(2);
  //equal_range():2 olanları ata.

  for (auto i = ata.first; i != ata.second; ++i)
  {
    std::cout << i->first << ": " << i->second << '\n';
  }
}

Çıktı:

2: B
2: C
2: D

Kaynak kod

 

Örnek

#include <iostream>
#include <map>
#include <vector>

using namespace std;

class TelephoneDirectory
{
public:

  void add_entry(string name, int number);
  int find_entry(string name);
  vector<string> find_entries(int number);
  void print_all();

private:
  map<string, int> database;
  multimap<int, string> inverse_database;
};

void TelephoneDirectory::add_entry(string name, int number) //Kisi ekle.
{
  database[name] = number;
  inverse_database.insert(make_pair(number, name));
}

int TelephoneDirectory::find_entry(string name) //Isme ait numarayi dondurur
{
  map<string, int>::iterator p = database.find(name);
  if (p == database.end()) // Veri tabaninin sonuna kadar kontrol eder.
    return 0; // not found
  else
    return p->second;
}

vector<string> TelephoneDirectory::find_entries(int number) //Numaraya tanimli kisileri dondurur.
{
  multimap<int, string>::iterator lower
      = inverse_database.lower_bound(number); //Gonderilen numaraya tanimli ilk kisiye esitler.
  multimap<int, string>::iterator upper
      = inverse_database.upper_bound(number); //Gonderilen numaraya tanimli son kisiye esitler.
  vector<string> result;

  for (multimap<int, string>::iterator pos = lower; //Numaraya tanimli kisileri bastirir.
     pos != upper; pos++)
    result.push_back(pos->second);
  return result;
}

void TelephoneDirectory::print_all() //Baslangıctan sona kadar rehberi yazdirir.
{
  for (map<string, int>::iterator pos = database.begin();
     pos != database.end(); pos++)
  {
    cout << pos->first << ": " << pos->second << "\n";
  }
}

int main()
{
  TelephoneDirectory data;
  data.add_entry("Fred", 7235591);
  data.add_entry("Mary", 3841212);
  data.add_entry("Sarah", 3841212);
  cout << "Number for Fred: " << data.find_entry("Fred") << "\n";
  vector<string> names = data.find_entries(3841212);
  cout << "Names for 3841212: ";
  for (unsigned int i = 0; i < names.size(); i++)
    cout << names[i] << " ";
  cout << "\n";
  cout << "All names and numbers:\n";
  data.print_all();
  return 0;
}

Çıktı:

Number for Fred: 7235591
Names for 3841212: Mary Sarah
All names and numbers:
Fred: 7235591
Mary: 3841212
Sarah: 3841212

Kaynak kod