Pair

Pair

Pair konteyner, iki veri öğesinden veya nesneden oluşan <utility> başlığında tanımlanan basit bir kapsayıcıdır.

 • İlk öğe ‘birinci’, ikinci öğe ‘ikinci’ olarak, sıralama sabittir (birinci, ikinci).

 • Eş türde farklı olabilecek iki değeri birleştirmek için kullanılır. Eş, iki heterojen nesneyi tek bir birim olarak depolamanın bir yolunu sağlar.

 • Eş, atanabilir, kopyalanabilir ve karşılaştırılabilir. Bir harita veya hash_map’da ayrılan nesnelerin dizisi, varsayılan olarak ‘ilk’ öğelerinin ‘ikinci’ değer nesneleri ile ilişkilendirilmiş benzersiz anahtar olduğu varsayılan ‘çifti’ türündedir.
 • Elemena erişmek için değişken ismini ve bunu izleyen nokta operatörünü, ardından birinci veya ikinci anahtar kelimeyi kullanıyoruz.

Tanımı:

pair(veri_tipi_1,veri_tipi_2) pair_ismi;

Kullanımı:

#include <iostream>
#include <utility>

int main()
{
  pair<int,char> Pair1;
  Pair1.first=100;
  Pair1.second='A';

  std:cout<<Pair1.first<<std::endl;
  std::cout<<Pair1.second<<std::endl;

}

 

Clion kaynak kodu

İlk değerle de başlatılabilir

pair(veritipi_1,veritipi_2) pair_ismi(deger1,deger2);
pair(char,,nt Nokta(A,100);
pair p1;     //Varsayılan
pair p2(1, 'a'); //farklı veri tipiyle başlatma
pair p3(1, 10);  //Aynı veri tipiyle başlatma
pair p4(p3);  //p3 pairini p4'e kopyalar.

Pair Üye fonksiyonları

 • make_pair(): Tür belirtimi yapmadan değerleri direkt belirtmenizi sağlar.

Pair_ismi = make_pair (deger1,deger2);
 • Operatorler(=,==,!=,>=,<=): 1- Assign(atama) Operatörü(=):

pair& operator= (const pair& pr);

Bu pr öğesini pair nesnesinin yeni içeriği olarak atar. Birinci değere pr ilk değeri atanır ve ikinci değere pr ikinci değeri atanır.

2- Pair karşılaştırma (==) operatörü: Verilen iki pairin pair 1 ve pair 2 olduğunu söylerseniz, karşılaştırma işleci, bu iki grubun ilk değerini ve ikinci değerini karşılaştırır, yani pair1.first, pair2.first’e eşitse veya etmezse VE eğer pair1.first Pair2.second’a eşit veya değil.

3-Pair Logic Operator(<,>,<=,>=): Verilen iki pair için kullanılabilir.

Ornek:

#include <iostream>
#include <utility>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <string>

int main()
{
  std::vector<std::pair<int, std::string>> v = { {2, "baz"},{2, "bar"},{1, "foo"} };
  std::sort(v.begin(), v.end());
  for(auto p: v) {
    std::cout << "(" << p.first << "," << p.second << ")\n";
  }
}

Ekran Çıktısı:

(1,foo)
(2,bar)
(2,baz)

 Kaynak kod

 

std::get(std:pair)

Pair’in içindeki değerleri çekmek için kullanılır.

Ornek:

#include <iostream>
#include <utility>

int main()
{
  auto p = std::make_pair(1, 3.14);
  std::cout << '(' << std::get<0>(p) << ", " << std::get<1>(p) << ")\n";
  std::cout << '(' << std::get(p) << ", " << std::get<double>(p) << ")\n";
}

 

Ekran Çıktısı:

(1, 3.14)
(1, 3.14)

Özellik

C++17 ile;

template<class T1, class T2>
pair(T1, T2) -> pair<T1, T2>;

Yukarıdaki bu kullanım ile, veri türünü otomatik olarak çıkartabilir.

#include <utility>
int main()
{
  int a[2], b[3];
  std::pair p{a, b};
}

kaynak kod